Regulamin Reklamy

0
Udostępnij:

Regulamin Reklamy portalu naszewinnice.pl

w zakresie przyjmowania i emitowania reklamy, artykułów sponsorowanych i drobnych ogłoszeń.

 

§1
Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Reklamy
Portal – portal naszewinnice.pl
Zleceniodawca – strona zlecająca zamieszczanie reklam , artykułów sponsorowanych oraz drobnych ogłoszeń
Strony Umowy – łącznie Portal i Zleceniodawca
Reklama – zlecane przez Zleceniodawcę i umieszczane na portalu reklamy , artykuły sponsorowane i drobnych ogłoszeń.
Zlecenie – umowa, której przedmiotem jest Reklama

Przyjęte Zlecenie – Zlecenie, które Portal przyjął do realizacji zawiadamiając o tym Zleceniodawcę

Realizacja – realizacja przez Portal Zlecenia Zleceniodawcy polegająca na umieszczeniu Reklamy na stronach Portalu
Wymagania Techniczne – określone w zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu wymagania techniczne dotyczące Reklamy.

 

§2
Zasady Ogólne

1. Zlecanie, zamieszczanie i rozliczanie reklam , artykułów sponsorowanych oraz drobnych ogłoszeń jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanej na nim Reklamy.

3. Reklama nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz z prawem obowiązującym w Polsce.
4. Przyjęte Zlecenie do realizacji w danym okresie nie podlega dalszym zmianom.
5. Zlecający może zrezygnować w formie pisemnej z realizacji Zlecenia. Rezygnacja ta musi mieć formę pisemną. Ewentualne koszty dla Zleceniodawcy wynikające z takiej rezygnacji określa obowiązujący cennik portalu.
6. Zlecający ma obowiązek dostarczyć Reklamę w formie zgodnej z Wymaganiami Technicznymi.
7. Portal zwolniony jest z obowiązku realizacji Zlecenia, jeśli Zleceniodawca nie dostarczy Portalowi Reklamy minimum 2 dni przed jej Realizacją. W takim przypadku Portal zwolniony jest także z ewentualnej odpowiedzialności jaka mogłaby powstać z tytułu braku Realizacji.

§3
Realizacja Reklamy

1. Zleceniodawca ma obowiązek przekazać gotową Reklamę w formie zgodnej z Wymaganiami Technicznymi minimum 2 dni przed rozpoczęciem jej Realizacji.
2. W przypadku Reklamy przygotowywanej Portal, Zleceniodawca ma obowiązek przekazać kompletne materiały do stworzenia reklamy przez Portal minimum 14 dni przed ukazaniem się Reklamy na Portalu. Zleceniodawca ma prawo do dwukrotnego przekazania Portalowi uwag dotyczących otrzymanego projektu Reklamy. W przypadku braku uwag w ciągu 2 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę projektu Reklamy, Portal uważa Reklamę za zaakceptowaną przez Zleceniodawcę.
3. Zleceniodawca ma obowiązek przekazać w formie elektronicznej przygotowany przez siebie artykuł sponsorowany wraz ze zdjęciami minimum 4 dni przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia. Portal zastrzega sobie prawo do dokonania korekt do treści artykułu i wyglądu zdjęć. Korekty te będą konsultowane ze Zleceniodawcą przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia. W przypadku braku uwag w ciągu 2 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę artykułu po dokonaniu korekty przez Portal, Portal uważa artykuł za zaakceptowany przez Zleceniodawcę.
4. Termin dostarczenia materiałów do artykułu sponsorowanego wynosi minimum 14 dni przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia w przypadku jeżeli ma być on przygotowany w całości przez Portal. Przygotowany przez Portal artykuł zostanie przesłany Zleceniodawcy do akceptacji. Zleceniodawca ma prawo do dwukrotnego przekazania Portalowi uwag dotyczących otrzymanego projektu artykułu. W przypadku braku uwag w ciągu 2 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę projektu artykułu, Portal uważa artykuł za zaakceptowany przez Zleceniodawcę.
5. Zleceniodawca samodzielnie wprowadza na stronach Portalu treść ogłoszeń drobnych.


§4

Opłaty

1. Opłata za reklamę oraz artykuł sponsorowany uiszczana jest na podstawie faktury wystawionej przez Portal w formie i terminie określonym na fakturze.
2. Portal zastrzega sobie prawo do egzekwowania płatności za Zlecenie przed emisją reklamy bądź publikacją artykułu sponsorowanego.

3. Cennik usług realizowanych przez Portal dostępny jest na stronach portalu i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Informacje o ewentualnych opłatach za ogłoszenia i sposobie płatności w tym zakresie przedstawione są w cenniku.

5. Portal zastrzega sobie prawo do egzekwowania płatności za Reklamę przed jej emisją.


§5
Reklamacje

1. Zleceniodawca zgłasza na bieżąco Portalowi reklamacje w zakresie jakości i sposobu realizacji Zlecenia, które Portal ma obowiązek rozpatrzyć w ciągu 14 dni.

2. Uzasadnione reklamacje Portal uwzględnia dokonując uzgodnionego ze Zleceniodawcą sprostowania powstałych wad i usterek będących podstawą reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku terminowego uregulowania płatności na podstawie faktury za złożone Zlecenie.

§6
Pozostałe

1. Zamieszczanie Reklamy na strona Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zleceniodawcę.
2. Portal zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia oraz do wstrzymania jego realizacji w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zlecającego postanowień niniejszego Regulaminu i z innych ważnych przyczyn.
3. W przypadku braku terminowego uregulowania płatności przez Zleceniodawcę, Portal ma prawo umieścić jego dane na publikowanej na stronach Portalu liście niesolidnych Zleceniodawców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Wprowadź swoje imię