Formy działalności winiarskiej w Polsce

0
Udostępnij:

Działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2) ) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie stosuje się jednak do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.

Działalność enoturystyczna

Działalność enoturystyczna jest niczym innym jak prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego o profilu winiarskim. Gospodarstwo takie połączone jest najczęściej z winnicą a jego zasadniczym elementem jest winiarnia w której produkowane jest wino. Zasadniczym elementem jest posiadanie statusu rolnika, co odróżnia działalność agro/eno-turystyczną od działalności hotelarskiej. Działalność agroturystyczna to działalność polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Jeśli wszystkie z powyższych przesłanek są spełnione, to zgodnie z w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działania takie nie są objęte zakresem stosowania tej ustawy. Oznacza to w praktyce, że rolnik świadczący te usługi nie ma obowiązku rejestrować działalności gospodarczej i traktowana jest jako dodatkowe, pozarolnicze źródło dochodu rolnika. W związku z powyższym, mimo że przychody z tej działalności nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT zgodnie ze wszystkimi regułami przewidzianymi jak dla działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, istnieje jednak zwolnienie od tego podatku dla małych gospodarstw. Należy pamiętać, że przywilej ten dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochodów uzyskanych z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Zwolnionymi od podatku PIT są także dochody gospodarstwa pochodzące ze sprzedaży jagód, grzybów także produktów i wyrobów własnego gospodarstwa. Dochód ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z gospodarstwa rolnego w stanie nieprzetworzonym (wino niestety do takich nie należy) w ogóle nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym. Opodatkowane będą natomiast wszystkie dodatkowe atrakcje, które możemy zapewnić w gospodarstwie (jak np. jazda konna).

Gospodarstwo enoturystyczne można opodatkować także na zasadach ogólnych, zarówno według skali, jak i w formie liniowej. Także rozliczanie podatki VAT przez osoby prowadzące tego typu działalność odbywa

się będzie według podstawowych reguł. W rozumieniu ustawy o VAT agroturystyka jest działalnością gospodarczą. W przypadku gdy dochód w roku poprzednim nie przekroczył 150 tys. zł, można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, w przeciwnym razie występuje obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT.

Produkcja i sprzedaż wina bez rejestracji działalności gospodarczej

We wspomnianym wyżej, ustawowym katalogu wyłączeń obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,. znajduje się także działalność obejmująca wyrób wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku. Osoba posiadająca status rolnika, produkująca mniej niż 10 000 litrów wina w ciągu roku nie musi zatem rejestrować działalności gospodarczej i zachowuje status rolnika, wraz ze wszystkimi prawami przysługującymi z tego tytułu (dopłaty, ubezpieczenie w KRUS).

Dochody z takiej działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT za przychody z innych źródeł uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami którzy wytwarzają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z własnych upraw, jeżeli wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego.

Właściciel winnicy zamierzający prowadzić wyrób wina z przeznaczeniem do obrotu musi jednak dokonać wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, producenci, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wina uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych nie są także zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru związanego z działalnością regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Produkcja i sprzedaż wina z rejestracją działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza dla producenta wina jest obowiązkowa w przypadku gdy naruszy on podstawowe przesłanki do zwolnienia go z tego obowiązku, tj.:

•             przekroczy wielkość produkcji ograniczoną do 10 000 litrów w ciągu roku lub;

•             wytwarza wino uzyskane z winogron niepochodzących z własnych upraw.

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej) we właściwym Urzędzie Gminy lub on-line, podpisując dokumenty podpisem elektronicznym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Opracował: Radosław Froń

Tekst jest wybranym fragmentem materiałów dydaktycznych przygotowanych dla uczestników rocznego Praktycznego Kursu Winiarstwa prowadzonego przez Podkarpacką Akademię Wina

Materiał jest chroniony prawem autorskim. Jego publikowanie, powielanie i przetwarzanie, w całości lub we fragmentach, oraz jakiekolwiek wykorzystanie w celu innym, niż użytek prywatny wymaga zgody Autora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here