Rejestracja winnicy 2013 krok po kroku – na przykładzie Przeworskich Winnic

4
Rejestracja winnicy 2013 krok po kroku – na przykładzie Przeworskich Winnic
d4ece76a0fc75091c09eca5036691827
Udostępnij:

Opracowanie dotyczy stanu prawnego procesu rejestracji winnicy i winiarni, aktualnego w roku 2013, dotyczy w szczególności osób fizycznych (rolników nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Przybliżone są również dodatkowe informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa).

Na samym początku pragnę podziękować wszystkim, którzy pomagali mi (Przeworskie Winnice) przejść poszczególne etapy rejestracji w szczególności: żonie za wsparcie i wyrozumiałość, Romanowi Myśliwcowi (za zaszczepienie u mnie zamiłowania do winorośli i cenne porady)

Leszkowi Szczęchowi (winnica Sztukówka), Markowi Nowińskiemu (winnica Dwie Granice), Bogdanowi Kasperkowi (winnica Łany), Mateuszowi i Sylwii Paciurom (winnica Nad Jarem), Basi i Marcinowi Płochockim (winnica Płochockich – zwłaszcza za przewodnik opracowany przez Marcina, którym się kierowałem), Ewie Wawro (redaktor naczelna www.naszewinnice.pl), Dariuszowi Pomprowiczowi (dyrektor Sanepid Jasło), Krzysztofowi Fundakowskiemu (Urząd Celny w Krośnie – za skrypt nt. Produkcja win poza składem podatkowym…)

Bez wsparcia wyżej wymienionych osób, bardzo ciężko byłoby mi zrealizować założony cel jakim było zarejestrowanie produkcji i sprzedaży wina na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowanie zestawione będzie w formie punktów, które w podanej kolejności musi przejść każdy winiarz chcący zalegalizować produkcję wina na sprzedaż. Dodatkiem do tego opracowania będą załączniki, w formie elektronicznej spakowane zostanie wszystko w jeden plik. Opracowanie można kopiować, udostępniać i publikować w całości jak i wyrywkowe części, bez ograniczeń.

1.  Agencja Rynku Rolnego  (do 30 czerwca)

Formularz rejestracyjny producenta rolnego i wniosek o wpis do ewidencji producenta wina wypełnia się do 30 czerwca.

–  Formularz rejestracyjny producenta rolnego WPR_P1_f1, instrukcja wypełnienia WPR_P1_w1. Pliki najlepiej pobrać ze strony ARR, ponieważ mogą ulec zmianie (planowana jest zmiana w „ustawie winiarskiej” – projekt już został przesłany do Sejmu) http://www.arr.gov.pl/index.php?option= … ;Itemid=67

– Wniosek o wpis do ewidencji producenta wina Ppw_P1_f1. Pobierane ze strony ARR http://arr.pl/index.php?option=com_cont … Itemid=175

Oba dokumenty (WPR_P1_f1 i Ppw_P1_f1) można wysłać jednocześnie do Agencji Rynku Rolnego (ARR) w terminie do 30.czerwca na adres podany na stronie WWW ARR – tj.

Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (nie potrzeba podawać wydziału, ponieważ Kancelaria Ogólna skieruje wnioski do odpowiednich referatów – taką informację otrzymałem od pracownika ARR zajmującego się rejestracją winnic).

Do wypełnienia wniosku Ppw_P1_f1 potrzebne są dane z Wypisu z rejestru gruntów, jeżeli ktoś nie posiada – można zadzwonić do Urzędu Gminy i poprosić o podanie danych w szczególności – Nazwa Obrębu Ewidencyjnego, Numer Obrębu Ewidencyjnego, Numer Arkusza Mapy.

Po wysłaniu dokumentów (najlepiej list polecony za potwierdzeniem odbioru) – czekamy na decyzję z ARR (ARR w tym czasie powiadamia również IJHARS (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), oraz PIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Warto zapoznać się z plikiem .pdf „Warunki uczestnictwa w mechaniźmie…” (zał. „warunki_wino_2013”).

Agencja Rynku Rolnego w Warszawie przesyła w ciągu kilku dni, Świadectwo Rejestracji w ARR na druku WPR_P1_z3, oraz Decyzję o Wpisie do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron …. na rok gospodarczy 2013/2014 (decyzja przesyłana jest corocznie do producenta wina po uprzednim zgłoszeniu do ARR).

W kolejnych latach produkcji wina wysyła się corocznie do 30 czerwca do ARR skrócony wniosek o wpis do ewidencji producentów wina Ppw_P1_f1a – dostępny na stronie www ARR pod adresem: http://arr.pl/data/01650/ppw_p1_f1a_wino_2013.pdf

2.  Urząd Celny (lipiec)

Kolejny krok w legalizacji sprzedaży wina z własnych upraw to Urząd Celny, należy pamiętać, że zgłoszenie do U. Celnego musi być wysłane co najmniej 3 tygodnie przed planowanymi zbiorami (dodanie drożdży fermentacyjnych do nastawu – czynność podlegająca dozorowi U. Celnego), ponieważ 1 tydzień ma Naczelnik U. Celnego na potwierdzenie przyjęcia „zgłoszenia rejestracyjnego”, a 2 tygodnie na przygotowanie i podpisanie „Akt weryfikacyjnych”.

Wypełniamy deklarację AKC-R (zgłoszenie rejestracyjne) Rozporządzenie Ministra Finansów z 2012 roku poz 1532 załącznik Nr 1.

Zgłoszenie wypełniamy i składamy do właściwego Urzędu Celnego (podległość wg starych województw).

Naczelnik Urzędu Celnego w terminie do 7 dni ma potwierdzić przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego. Zgłoszenie jest bardzo proste do wypełnienia, jeśli producent jest osobą fizyczną – podaje Nr NIP, a nie PESEL ponieważ zamawianie i wydawanie banderol akcyzowych wykonuje się na drukach z numerem NIP (inaczej nie zostaną wydane znaki akcyzy – banderole), osoba fizyczna nie podaje REGON-u i Numeru PKD, przedsiębiorca musi te dane podać, podajemy również datę (miesiąc i rok) pierwszego obowiązku akcyzowego tj. naklejenie banderoli na butelkę.

Do AKC-R dołączamy:

– ksero decyzji z ARR o wpisie do ewidencji producentów wyrabiających wino z winogron…. na rok gospodarczy ….

– potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej dla właściwego Urzędu Miasta (w Przemyślu jest to 170 zł, kwota może się różnić w innych urzędach) z tytułu: Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego. (może być wydruk przelewu z konta ROR).

Należy pamiętać że po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego wypełnia się kolejny wniosek o „Urzędowe sprawdzenie”, a to kolejne 14 dni czekania więc nie będzie można zacząć produkcji wcześniej niż po 7+14+1=22 dni. 1 dzień jest potrzebny na zgłoszenie rozpoczęcia działalności (moment rozpoczęcia fermentacji).

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (do 15 sierpnia)

Kolejnym krokiem, którym można lub nie się zająć to zgłoszenie zamiaru certyfikacji Rocznika produkowanego wina, oraz nazwy odmiany winogron ( jeśli producent takie dane będzie chciał umieścić na etykiecie). Termin składania wniosku do WIJHARS to 15-08 każdego roku kalendarzowego.

Certyfikacja nie jest obowiązkowa, (zgodna z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 607/2009) jednak dość kosztowna – przykładowe koszty poniżej.

202 PLN – jeśli uprawiana winnica ma do 1 ha powierzchni

19 PLN – za każdy rozpoczęty ha uprawy

10 PLN – za certyfikację jednej odmiany winorośli

21 PLN – za dojazd do 50 km od WIJHARS do winnicy (w moim przypadku)

21 PLN – za jedną godzinę pracy urzędnika

PRZEWORSKIE WINNICE nie certyfikuję odmian, w tym roku również i rocznika ( zawsze jest możliwość dodania swoich informacji na kontretykiecie).

4. ARR – deklaracje   (do 31 sierpnia)

PRZYPOMNIENIE:

31-08-2013 upływa termin składania deklaracji do ARR – zgodnie z Rozporządzeniem M R i R W z dnia 9-12-2011 Pozycja 20. (na stronach ARR, rynek wina, podane są aktualne terminy składania deklaracji).

5. Urząd Celny  (sierpień – po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji AKC-R)

Następny etap – Urząd Celny. (na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie urzędowego sprawdzenia z dnia 14 grudnia 2009 r.)

ZGŁOSZENIE rozpoczęcia działalności podlegającej kontroli. (tzw. urzędowe sprawdzenie), nie ma specjalnego wniosku w tej czynności, jednak są podane wytyczne co zgłoszenie w sprawie urzędowego sprawdzenie powinno zawierać.

Zgłoszenie jest przesyłane w dwóch egzemplarzach do właściwego naczelnika urzędu celnego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.  dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej — imię i nazwisko;

2.  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3.  osoba fizyczna (rolnik) może podać PESEL;

4.  numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą);

5. adres siedziby podmiotu;

6. określenie rodzaju działalności podlegającej kontroli;

7. określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli.

Do zgłoszenia przesyłanego przed rozpoczęciem działalności dołącza się załączniki:

1. Szkic sytuacyjny

2. Wykaz przyrządów

3. Opis procesu technologicznego produkcji wina białego i czerwonego

4. Instrukcja obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej

5. Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków w zakresie objętym kontrolą

Przy zgłoszeniu należy mieć:

– dowód osobisty

– akt własności obiektów w których prowadzona jest produkcja (nie tylko akt własności ziemi).

– decyzja o wpisie do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron ….. na rok gospodarczy … (z ARR)

Uwaga: rolnik na tym etapie nie musi posiadać tzw. koncesji na sprzedaż alkoholu – przedsiębiorca powinien dołączyć koncesję (można jednak próbować wytłumaczyć urzędnikon, że sprzedaż tego wino może się rozpocząć dopiero za rok i nie ma potrzeby ubiegać się o koncesję już teraz).

Po wysłaniu dokumentów Urząd Celny ma 2 tygodnie na Urzędowe sprawdzenie i wydanie „Akt weryfikacyjnych”.

6. SANEPID  (sierpień)

Ponieważ informacja „Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej” potrzebna jest do uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu – należy wniosek wypełnić wcześniej tj. przed wnioskiem do U. Gminy o koncesję.

„Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej” odbieramy w Powiatowej Stacji SANEPID w wydziale Żywności i bezpieczeństwa Żywienia.

Osoba fizyczna (rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) podaje : Imię, Nazwisko Nr producenta rolnego z ARMiR, PESEL, nazwa winnicy i adres zakładu (czyli miejsca produkcji wina)

W rodzaju i zakresie prowadzonej działalności …. podajemy „Uprawa winogron, produkcja i sprzedaż win gronowych z własnych upraw”

W rodzaju żywności będącym przedmiotem produkcji lub obrotu podajemy: „owoce winogron, wino gronowe (jeśli ktoś chce sprzedawać soki, kompoty, warzywa, sadzonki to dopisuje to wszystko razem.

Uwaga właściciele firm (prowadzący działalność gospodarczą) podają KRS i NIP oraz adres przetwórni (która może być w innej lokalizacji jak miejsce zamieszkania)

Czytelny podpis.

Ważna informacja: Nie prosimy o wydanie decyzji o zatwierdzenie lokalu do produkcji/sprzedaży – lecz wypełniamy wniosek o „wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli…”. Stacja SANEPID-u taki wniosek rejestruje i wydaje Informację o wpisie, którą dołączamy do wniosku do U. Gminy/Miasta o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ważne jest, żeby na „wpisie” byłą informacja „Sprzedaż win gronowych”.

7. Urząd Gminy-Miasta  (sierpień)

WNIOSEK do Urzędu Gminy-Miasta, o wydanie „koncesji na sprzedaż alkoholu” (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku)

Jako producenta win gronowych z upraw własnych (osoba fizyczna) dotyczy nas Art. 9 – 6, pkt.2, oraz Art. 18-6.

Aby sprzedawać wino do hurtowni oraz odbiorcom indywidualnym – pozostawiamy nie skreślone we wniosku „poza miejscem sprzedaży”, (wtedy mamy koncesję na minimum 2 lata), jeśli interesuje nas tylko „wyszynk” w winiarni-winnicy (bez sprzedaży detalicznej) pozostawiamy nie skreślone słowa „w miejscu sprzedaży” (wtedy koncesja jest na minimum 4 lata, ale z SANEPIDU wówczas musimy mieć decyzję o zatwierdzeniu lokalu, a nie sam wpis).

Każdy kto chce sprzedawać wina z naklejoną banderolą musi pozostawić nie skreślone „poza miejscem sprzedaży”

Ponieważ każda gmina ma określoną ilość punktów sprzedaży alkoholu (określoną uchwałą rady gminy) należy dobrze rozeznać temat i wcześniej złożyć wniosek (przed powstaniem obowiązku akcyzowego – czyli przed naklejeniem banderol) o wydanie „koncesji”.

Druk wniosku do wypełnienia pobiera się z U. gminy, wypełnia się i dołącza załączniki:

– świadectwo rejestracji w ARR jako producenta rolnego

– decyzja z ARR o wpisie do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron ….. na rok gospodarczy …

– akt własności obiektów, w których prowadzona jest sprzedaż wina ( lub pisemna zgoda właściciela – zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym)

– dowód osobisty

– zaświadczenie z SANEPIDU o wpisie do rejestru zakładu podlegającego urzędowej kontroli.

Po rozpatrzeniu wniosku (komisja gminna ds. alkoholowych zbiera się średnio 1 raz na miesiąc) Gmina przesyła informację pozytywną lub negatywną, oraz info o opłacie i terminie rozpoczęcia sprzedaży alkoholu.

8. Urząd Celny (sierpień/wrzesień)

Urząd Celny umawia się na kontrolę i odbiór pomieszczenia WINIARNI – tzw. „urzędowe sprawdzenie”.

Po „urzędowym sprawdzeniu – będzie można wysłać zgłoszenie do U. Celnego o czynności podlegającej kontroli – tj. przerób winogron, a dokładnie moment zaszczepienia drożdżami winiarskimi nastawu na wino. Za kilka dni będą gotowe dokumenty „Akta weryfikacyjne” do podpisu.

Przygotowałem również dla WIJHARS-u „Kartę Systemu kontroli wewnętrznej produkcji i rozlewu wina ” W karcie tej podajemy dane producenta, opis procesu technologicznego, etapach poboru próbek, metody i sposoby badania wina, sposób badania gotowego wina itd. Załącznik „IJHARS_system_kontroli…”

 9. Urząd Celny – Urząd Gminy

Z Urzędu Gminy otrzymałem informację, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i udzieleniu mi (PRZEWORSKIE WINNICE) pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Podpisałem również w Urzędzie Celnym w Przemyślu Akta weryfikacyjne PRZEWORSKICH WINNIC i odebrałem je wraz z decyzją zatwierdzającą te akta.

Wraz z otrzymaniem decyzji z U. Celnego i U. Gminy proces rejestracji PRZEWORSKICH WINNIC dobiegł końca.

Zestawienie kosztów:

Urząd Celny – 170 zł (rejestracja w zakresie podarku akcyzowego)

Urząd Gminy – 132,48 zł + 40 zł (pozwolenie na sprzedaż alkoholu – ostatni kwartał 2013 i ksero dokumentów)

ARR – 20 zł ( koszt wysyłki poleconej rejestracji winnic i deklaracji )

Ostatnią sprawą dość ważną jest wstępne zapotrzebowanie na banderole – składane do 30.10. każdego roku kalendarzowego, do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem U. Celnego właściwego ds. znaków akcyzy – w moim przypadku to Rzeszów- nazwa druku to: „WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE”.

Opracował i zestawił – Dariusz Rosół

więcej informacji i potrzebne  formularze znajdziecie Państwo w załącznikach do tekstu

4 KOMENTARZE

  1. Właśnie temu ma służyć ta informacja – jak najwięcej Polskich winnic powinno być zarejestrowanych wówczas nasze wina będą zauważane – konkurować można później.

  2. Bardzo dziękuję, informacje są baaaaaaaaaardzo przydatne.Wszystko w jednym miejscu.A przy okazji dużo szczęcia w Nowym Roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here