Małe jest nie tylko piękne – Słowenia

0
Małe jest nie tylko piękne – Słowenia
3d105248b10b0d962a881701f9482c8d
Udostępnij:

Słowenia jest niewielkim państwem położonym na pograniczu Europy Środkowej i Bałkanów. Swoją powierzchnią – 20 tys. km2 i liczbą ludności – 2 mln, odpowiada przeciętnemu polskiemu województwu. Winnice, które stanowią istotną część produkcji roślinnej zajmują w Słowenii 16 tys. ha, z czego na 11 tys. ha prowadzona jest uprawa odmian białych. Główne regiony winiarskie, w przypadku dwóch – dorzecze Drawy i Sawy – pokrywają się z obszarami intensywnej uprawy roli (z tym, że winnice w 2/3 zajmują dość strome stoki), a regionem trzecim jest Przymorze. 70% produkcji stanowią wina wysokiej jakości, a 30% wina stołowe. Właśnie na winorośli polska firma INTERMAG przeprowadziła w Słowenii pierwsze doświadczenia potwierdzające skuteczność stymulatorów wzrostu: OPTYSILu (zawierającego przyswajalny przez rośliny krzem) i TYTANITu (zawierający tytan w formie dostępnej dla roślin) oraz pełnego programu dokarmiania pozakorzeniowego winorośli.

Rolnictwo w Słowenii

Była Jugosławia wraz z Polską stanowiły wśród państw socjalistycznych wyjątek pod względem struktury własności gospodarstw rolnych – nie dotknęła ich bowiem w większym stopniu kolektywizacja, stąd w Słowenii aż 94% użytków rolnych należy do gospodarstw rodzinnych, co stanowi odsetek wyższy niż w Polsce. Zarazem niższa, bo wynosząca 6 ha, jest przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego.

Centralną część kraju zajmują góry (Alpy i Góry Dynarskie) oraz kotliny śródgórskie, wyraźnie oddzielając wschód kraju, stanowiący część Kotliny Panońskiej od południowego-zachodu, czyli Przymorza. Podział ten rzutuje na warunki klimatyczne, a w konsekwencji na rolnictwo. W produkcji roślinnej pod względem jej wartości najistotniejsze są sady, winnice i gaje oliwne. Najbardziej intensywnie użytkowana rolniczo jest wschodnia część kraju tj. peryferyjna część Kotliny Panońskiej. Tu, na obszarach nizinnych prowadzona jest uprawa roślin rolniczych. Z kolei sady i winnice znajdują się przede wszystkim na wysoczyznach Kotliny Panońskiej, następnie na Przymorzu oraz pograniczu obydwu tych regionów z górskim centrum kraju; oliwki uprawia się na wybrzeżu. Gleby na najbardziej intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach północno-wschodniej Słowenii to przede wszystkim gleby płowe, brunatne i mady. Sumy opadów w tej części Słowenii są wyższe niż w Polsce, a maksimum opadów przypada na lato i jesień. Średnie temperatury tamże są wyższe od tych w Polsce o ok. 2°C przy zbliżonej amplitudzie rocznej.

Fot. 1. W Mariborze znajduje się najstarszy egzemplarz winorośli na świecie. Liczy on ok. 400 lat i wciąż owocuje, jego poziome pędy osiągają 15 m długości. Fot. M. Skawiński

Fot.1 małe

 

Doświadczenie na winorośli

Doświadczenie zostało wykonane w 2015 r. we współpracy z Wydziałem Rolnym Uniwersytetu w Mariborze w stacji doświadczalnej Meranovo. Przeprowadzono je na 16-letnich roślinach odmiany Welschriesling rosnących na zasobnej, brunatnej, kwaśnej glebie, antropogenicznie przekształconej w eutroficzną, o miąższości 1,2 m. Nawożenia doglebowego nie przeprowadzono. Wykonano 9 zabiegów fungicydowych.

Fot. 2. Warunki naturalne sprawiają, że stosunkowo niewielka część kraju jest wykorzystana rolniczo dla produkcji roślinnej – grunty orne i uprawy wieloletnie stanowią niespełna 1/10 powierzchni Słowenii. Fot. M. Skawiński

Fot. 2 małe

1.           OPTYSIL w winnicy

W kombinacji 1. zastosowano tylko OPTYSIL każdorazowo w dawce 0,5 l/ha w fazach BBCH 13–14, 75 i 81. Głównym celem badania było sprawdzenie czy stymulator wzrostu przeciwdziałania stresom biotycznym.

Wyniki:

Wykres 1. Po zastosowaniu wyłącznie OPTYSILU stopień porażenia liści przez sprawcę mączniaka rzekomego był niższy w porównaniu z kontrolą o 27,9%, a stopień porażenia gron o 31,1%. Oceny dokonywano, gdy jagody były dojrzałe do zbioru. wykres 1

Wykres 2. Stopień porażenia powierzchni liści przez sprawcę mączniaka prawdziwego zbadano, gdy jagody były dojrzałe do zbioru. Po zastosowaniu OPTYSILu był on niższy w porównaniu z kontrolą o 80,4%, a stopień porażenia gron o 62,6%. wykres 2

Wykres 3. Stopień porażenia gron przez szarą pleśń po zastosowaniu OPTYSILu był niższy w porównaniu z kontrolą o 64%. wykres 3

Wniosek: Potwierdzono skuteczność stymulatora OPTYSIL w ograniczaniu skutków oddziaływania biotycznych czynników stresowych.

2.           TYTANIT w winnicy

TYTANIT zastosowano każdorazowo w dawce 0,2 l/ha w fazach BBCH 17–18 i 53. Głównym celem badania było sprawdzenie czy TYTANIT stymuluje rozwój roślin i korzystnie wpływa na fotosyntezę.

Wyniki:

Wykres 4. Liczba kwiatostanów na pędzie – wzrost w stosunku do kontroli o 8,5% (ocenę prowadzono w fazie BBCH 53). wykres 4

Wykres 5. Wzrost pędów i zalążków pędów bocznych – dwukrotnie zastosowany stymulator wzrostu wpłynął istotnie zarówno na wzrost wydłużeniowy pędów (śr. długość w porównaniu z kontrolą wzrosła o 5,1%), jak i na liczbę zalążków pędów bocznych (wzrost o 8,8%). wykres 5

Wykres 6. Powierzchnia liści – pomiaru dokonano w fazie BBCH 77 – wzrost w porównaniu z kontrolą wyniósł ok. 15% – śr. powierzchnia liści na jednym krzewie wzrosła z 2,58 do 2,97 m2, a przypadająca na hektar z 11,1 tys. m2 do 12,8 tys. m2; indeks LAI wyniósł w przypadku zastosowania stymulatora TYTANIT aż 1,28. wykres 6

Wykres 7. Pomiary w fazie BBCH 53 po zastosowaniu TYTANITu wykazały wzrost zawartości chlorofilu w porównaniu z kontrolą o 20,9%. wykres 7

Wniosek: Potwierdzono korzystny wpływ stymulatora TYTANIT na rozwój roślin, kwitnienie i fotosyntezę.

3.           WINOROŚL – PROGRAM DOKARMIANIA POZAKORZENIOWEGO

W kombinacji 3. oceniano pełny program dokarmiania pozakorzeniowego winorośli opracowany przez INTERMAG, na który składają się (dawki jednorazowe): wieloskładnikowy nawóz mikroelementowy PLONVIT WINOROŚL – 1,5 l/ha, nawozy makroelementowe: FOSTAR – 2 l/ha, KALPRIM – 3 l/ha, WAPNOVIT – 5 l/ha, nawozy mikroelementowe: BORMAX – 1 l/ha oraz chelaty z serii MIKROCHELAT: Fe-13 – 0,5 kg/ha, Zn-15 – 0,5 kg/ha, Mn-13 – 0,5 kg /ha, Cu-15 – 0,5–1 l/ha, stymulatory: TYTANIT – 0,2 l/ha i OPTYSIL – 0,5 l/ha.

Głównym celem badania było sprawdzenie czy program korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu.

Schemat 1. Program dokarmiania pozakorzeniowego winorośli

8

Wyniki:

Plon we wszystkich trzech sprawdzanych kombinacjach był istotnie wyższy niż w przypadku kontroli. Dotyczyło to w szczególności plonu handlowego.

W stosunku do kontroli plon ogólny wzrósł z 9445,7 kg/ha do: 10047,7 kg/ha w przypadku stosowania samego OPTYSILu oraz 10060,6 kg/ha, w przypadku zastosowania jedynie TYTANITu, a 10355,8 kg/ha dla pełnego programu dokarmiania.

W stosunku do kontroli plon handlowy mierzony po odliczeniu porażonych gron oraz gron niewypełnionych (pon. 60°Oe) wzrósł z 8260,3 kg/ha do: 9352,3 kg/ha w przypadku stosowania samego OPTYSILu oraz 9434,2 kg/ha w przypadku stosowania samego TYTANITu, a 9855,6 kg/ha dla pełnego programu dokarmiania.

Udział plonu handlowego w plonie ogólnym wzrósł z 87,5% w przypadku kontroli do: 93,1% dla OPTYSILU i 93,8% dla TYTANITu oraz 95,2% dla pełnego programu dokarmiania.

Średnia masa gron porażonych w stosunku do plonu ogólnego była niższa niż dla kontroli o: 80,1% dla OPTYSILu, 56,8% dla TYTANITu i 90,2% dla pełnego programu dokarmiania.

Wniosek: Potwierdzono korzystny wpływ programu dokarmiania pozakorzeniowego na wielkość i jakość plonu.

Podsumowanie

Wyniki dla poszczególnych kombinacji potwierdziły prawidłowość, której występowanie można było przewidzieć, a mianowicie najwyższą skuteczność pełnego programu dokarmiania, w którym przewidziane jest stosowanie także stymulatorów TYTANIT i OPTYSIL. Przy przeciętnych ubiegłorocznych cenach skupu winogron w Słowenii, oznaczają one wysoką rentowność wszystkich proponowanych w doświadczeniu zabiegów, zarówno tych mających na celu zaopatrzenie w bardzo dobrze przyswajalne składniki pokarmowe, jak i stymulację wzrostu oraz profilaktykę stresu. Rentowność tę bowiem przy uzyskanych wynikach, dla każdej kombinacji nawozowej należy szacować na ok. 500 €/ha.

Marek Skawiński, INTERMAG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here